Leute vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Leute vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Leute vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
LEUTE vzw
Antwerpsesteenweg 32
2070 Burcht
info@leute.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Leute vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Voor bezoekers

 • Reserveren tickets
 • Communicatie tussenmoment reservering en voorstelling

Voor sympathisanten

 • Informeren activiteiten

Voor leden

 • Verzekering via OpenDoek
 • Algemene communicatie naar leden (nieuwsbrief, uitnodiging, activiteiten, …)
 • Communicatie naar deelnemende leden in verband met activiteiten
 • Beeldmateriaal voor archief, affiches, marketingdoeleinde en communicatie.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor leden jonger tot en met 16 jaar

 • Verzekering via OpenDoek
 • Algemene communicatie naar leden (nieuwsbrief, uitnodiging, activiteiten, …)
 • Communicatie naar deelnemende leden in verband met activiteiten
 • Beeldmateriaal voor archief, affiches, marketingdoeleinde en communicatie.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor ouders van leden jonger dan 16 jaar

 • Verzekering via OpenDoek
 • Algemene communicatie naar leden (nieuwsbrief, uitnodiging, activiteiten, …)
 • Communicatie naar deelnemende leden in verband met activiteiten
 • Beeldmateriaal voor archief, affiches, marketingdoeleinde en communicatie.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, beeldmateriaal.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (Google Drive – opslag)
 • het verzorgen van een verzekering (naar OpenDoek)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en/of landen die geen adequate beschermingsmaatregelen nemen onder het Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongerdan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Leute vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Per gegevens hebben we een termijn, die opvraagbaar is bij verantwoordelijke verwerking.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Leute vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Leute vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via mail.